Chiao Kuan Plastic Co. Ltd.

No. 138, Hu Chung Rd.,
Hu Kou Hsiang, Hsinchu County, Taiwan, R.O.C., 303